Contact Robin

image Robin Wong, Executive Coach
Biz Wiz Coaching
1001 Zoroastrian Building
101 Leighton Road
Causeway Bay
Hong Kong

Tel: +852 2882 3019
Fax : +852 2882 3198
E-mail: robin.wong@bizwizpartnership.com
Website: www.bizwizpartnership.com